Pertti Salo

Toimitusjohtaja
puh. 044 0665 916

Ennen nykyistä tehtäväänsä Protectin toimitusjohtajana Pertti työskenteli kaksi vuosikymmentä pelastustoimen operatiivisissa ja riskienhallinnan tehtävissä.

Yritysten riskienhallinnan asiantuntijapalveluista hänellä on 15 vuoden työkokemus. Paloturvallisuuden ja räjähdyssuojauksen riskienarvioinneissa sekä turvallisuusalan koulutuksissa Pertin asiakkaina on ollut lukuisa määrä merkittäviä yrityksiä eri puolilta Suomea.

 

Jan Herranen

Myyntijohtaja
puh. 040 7242 390

Geologiaa opiskellut Jan valmistui filosofian kandidaatiksi, minkä lisäksi hän on suorittanut turvallisuusvalvojan ja johtamisen erikoisammattitutkinnot. Janilla on myös ISPS-satamaturvapäällikön pätevyys. Jan on työskennellyt lisäksi muun muassa säteilyturvallisuudesta vastaavana johtajana ja vartiointiliikkeen vastaavana hoitajana. Oman työnsä ohella Jan on pitänyt turvaan liittyviä koulutuksia.

 

Heikki Aho

Toimialajohtaja
puh. 040 0534 556

Tampereen toimipisteen päällikkö valmistui kemiantekniikan insinööriksi Tampereen ammattikorkeakoulusta. Opinnäytetyönsä hän teki Reach-asetuksesta. Muiden Protectin työntekijöiden tavoin Heikki hoitaa turvallisuusasioita laaja-alaisesti, mutta erikoisosaaminen kohdistuu erityisesti kemikaali-, räjähdys- ja paloturvallisuuteen. PRO24-järjestelmää hän kehuu työkaluksi, joka sopii lähes kaikkeen turvallisuustyöhön.

Miia Laakso

Liiketoimintajohtaja
puh. 040 0602 363

Jukka Manninen

Valmistuttuaan Oulun yliopistosta elektroniikan diplomi-insinööriksi Miia työskenteli viisi vuotta tutkijana Oulun yliopiston optoelektroniikan ja mittaustekniikan laboratoriossa, ja sen jälkeen laatu- ja tuotepäällikkönä Akvatermilla. Hänen erityisvahvuuksiaan ovat laatu- sekä ympäristöasiat ja pitkä kokemus asiakasrajapinnassa työskentelystä.

Jussi Pesonen

Toimialapäällikkö
puh. 040 0533 073

Jussi opiskeli insinööriksi Tampereen ammattikorkeakoulussa, minkä lisäksi hänellä on turvallisuustekniikan ja hydrauliikan opintoja Tampereen teknillisessä yliopistossa. Aikaisempi työkokemus on kertynyt teollisuudesta. Tutuksi ovat tulleet niin IT-tehtävät kuin työnjohto, työsuojelu ja turvallisuuspuoli. Työsuojelun sekä Atex-asioiden ohella Jussi on Tampereelta käsin tiiviisti tekemisissä PRO24:n kanssa vastaten järjestelmän kehittämisestä.

Mirka Kero

Projektiassistentti
puh. 050 5164 574

Jukka Manninen

Mirka siirtyi Protectin palvelukseen metalliteollisuuden parista, missä hänen työnkuvaansa kuuluivat muun muassa erilaiset projektien tukitoiminnot, logististen vientiprojektien hallinta sekä myynnin ja markkinoinnin tehtävät. Kaupallisten opintojensa lisäksi hän on suorittanut sihteerin, ulkomaankaupan ja markkinointiviestinnän ammattitutkinnot. Mirka työskentelee myynnin tukena sekä hoitaa monipuolisesti asiakkuuksien hallintaan ja yrityksen sisäisiin prosesseihin liittyviä tehtäviä

Marke Paavola

Turvallisuusasiantuntija
puh. 040 5273 223

Marke valmistui insinööriksi Centria-ammattikorkeakoulusta, ja työskenteli ennen siirtymistään Protectille Centrialla projektipäällikkönä. Hän on laatinut pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia erityisesti julkisille organisaatioille, kuten kunnille ja sairaaloille. Samoin räjähdyssuojausasiakirjat ovat vahvaa osaamisaluetta. Protect räätälöi asiakkailleen myös koulutuksia, joita Marke organisoi.

Kadidja Sakoné

Turvallisuusasiantuntija
puh. 044 7124 262

Kemiantekniikan insinööriksi Centria-ammattikorkeakoulusta valmistunut Kadidja hankki opiskeluaikanaan työkokemusta kemianteollisuudesta. Tampereen toimipisteessä työskentelevän Kadidjan vahvuuksia ovat erityisesti kemikaaliturvallisuuteen liittyvät asiat. Sen lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa PRO24:n käyttöönotot ja pelastussuunnitelmien laatiminen.

Anne-Mari Ängeslevä

(Äitiyslomalla 1.2.18 alkaen)

Turvallisuusasiantuntija
puh. 040 5595 025

Anne-Mari opiskeli paperitekniikan insinööriksi Tampereen amk:ssa, ja pakkaustekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisessä yliopistossa lukien myös turvallisuustekniikkaa. Anne-Marin aikaisempi työkokemus on teollisuudesta, ja siellä erityisesti paperiteollisuuden erilaisista tehtävistä. Protectilla hänen työnsä pääpaino on työsuojelussa sekä turvallisuusjohtamisessa ja PRO24:n käyttöönotossa.

Mika Riipi

Turvallisuusasiantuntija
puh. 040 1209 905

Suoritettuaan paperiteollisuuden perustutkinnon Mika työskenteli pari vuotta pakkausalalla, minkä jälkeen hän jatkoi opiskelua Pelastusopiston päällystölinjalla. Protectin riveihin Mika siirtyi Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta toimittuaan siellä viisi vuotta palotarkastajana erikoisosaamisalueena kemikaalit. Mika työskentelee pääkaupunkiseudulla. Aikaisemman työkokemuksensa ja koulutuksensa ansiosta hänen vahvuuksiaan ovat muun muassa pelastussuunnitelmien laatiminen ja kemikaaliturvallisuuden kehittäminen.

Tanja Kuuluvainen

Turvallisuus- ja laatuasiantuntija
puh. 044 712 4261

Tanja Kuuluvainen

Tekstiiliteknikoksi Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistuneella Tanjalla on 20 vuoden työkokemus teollisuudesta, ja siellä erityisesti tekstiilien vuokrauksesta ja huollosta. Esimiestehtävissä hän on työskennellyt 15 vuotta, josta viimeiset reilut 10 vuotta tuotantopäällikkönä ja työsuojelupäällikkönä. Tanjalla on vahva kokemus palo- ja työturvallisuusasioista, laatutyöstä ja työmenetelmien kehittämisestä sekä työterveyshuollosta.

Anita Trenn

Turvallisuus- ja laatuasiantuntija
puh. 040 748 9665

Anita Trenn

Tradenomi-tutkinnon lisäksi Anita on suorittanut Master of Business Administration-tutkinnon (Ylempi AMK). Siirtyessään Protectin palvelukseen hänellä olivat meneillään kemiantekniikan insinööriopinnot. Anita on työskennellyt yli 10 vuotta vakuutusalalla asiakaspalvelu- sekä myyntitehtävissä. Viimeksi hän on toiminut vientikuljetusten suunnittelijana teollisuuden palveluksessa. Anitan vahvuuksia ovat asiakaspalvelu ja liiketaloudellinen näkökulma riskienhallintaan.

Veera Liukkonen

Turvallisuus- ja laatuasiantuntija
puh. 040 569 4221

Veera Liukkonen

Veera valmistui Tampereen teknillisestä yliopistosta pääaineenaan turvallisuustekniikka ja pitkänä sivuaineena paperinjalostustekniikka. Näiden lisäksi opiskelu käsitti muun muassa kemian opintoja. Diplomityönsä Veera teki Anttilan logistiikkakeskukselle, missä hän työskenteli valmistumisensa jälkeen turvallisuusasiantuntijana. Anttilasta Veera siirtyi SOK:n riskienhallintayksikköön hävikinhallintapäälliköksi. Hänen erityisosaamistaan on muun muassa riskienhallinta.

Erkki Kerola

Vanhempi asiantuntija
puh. 050 515 1192

Erkki on suorittanut kaikki poliisikurssit peruskoulutuksesta alipäällystö- ja pitkään päällystötutkintoon sekä lisäksi valtiotieteiden maisterin tutkinnon pääaineena kriminologia ja oikeussosiologia. Lisäksi hän on suorittanut poliisille ja puolustusvoimille räätälöidyn tietoturva-auditoijan pätevyyden sekä toiminut muun muassa EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiossa Kosovossa. Erkin vahvuusalueita ovat turvallisuusjohtaminen, tilojen turvallisuussuunnittelu, tietoturva ja laatuprosessien tukeminen.

Mia Granholm

Turvallisuus- ja laatuasiantuntija
puh. 0400 398 018

 

Valmistuttuaan IT-tradenomiksi Vaasan ammattikorkeasta Mia jatkoi opintojaan Gävlen teknillisessä korkeakoulussa. Sieltä hän valmistui filosofian maisteriksi pääaineinaan päätöksenteko, riskianalyysi sekä toimintatapa-analyysi. Mian erikoisalueita ovat laatujohtaminen, prosessien ja laadun hallinta, toimintatapojen analysointi ja suunnittelu sekä muun muassa henkilöstön hyvinvoinnin ja johtamisen mittaaminen.

Tuomas Saarela

Turvallisuusasiantuntija
puh. 0400 697 761

 

Tuomas on koulutukseltaan palo- ja pelastusalan insinööri. Ennen nykyistä työtehtäväänsä hän on hankkinut työkokemusta niin teollisuudesta kuin kaupan alaltakin. Tuomaksen työn pääpaino on palo- ja pelastusturvallisuudessa sekä räjähdyssuojauksessa ja paloteknisessä suunnittelussa.

Jani Myllymäki

Turvallisuus- ja laatuasiantuntija
puh. 044 719 4688

 

Jani on koulutukseltaan kone- ja tuotantotekniikan insinööri. Ennen Protectille tuloaan hän on työskennellyt monipuolisissa rakennus- ja tuotantoteollisuuden tehtävissä vastaavana työnjohtajana, työpäällikkönä, aluepäällikkönä sekä yrittäjänä. Janin vahvuuksia ovat mm. palo- ja räjähdysturvallisuus sekä laaja-alaiset turvallisuus- ja laatujohtamisen projektit.

Reetta Olkinuora

Turvallisuus- ja laatuasiantuntija
puh. 0400 451 9167

 

Reetta on koulutukseltaan Agrologi (YAMK), minkä lisäksi hän on suorittanut Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamiseen syventyen. Reetalla on myös opettajan toimeen vaadittavat pedagogiset opinnot ja hän suorittaa parhaillaan tuotantotalouden insinööriopintoja. Ennen Protectille tuloaan hän on työskennellyt ammatillisen koulutuksen parissa, mm.  koulutuskuntayhtymän laatuvastaavana sekä luonnonvara-alan monipuolisissa työtehtävissä. Reetan vahvuuksia ovat mm. laaja-alainen laatu- ja ympäristöjohtamisen osaaminen sekä työhyvinvointi ja työsuojeluasiat.

Tarja Honkarinta

Turvallisuus- ja laatuasiantuntija
puh. 044 719 9748

 

Tarja on koulutukseltaan biokemisti (FM), minkä lisäksi hän on suorittanut opintoja mm. laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamisesta sekä kaupan ja elintarvikekemian alalta. Tarja on myös suorittanut opettajan toimeen vaadittavat pedagogiset opinnot. Tarja on työskennellyt pitkään laboratorio- ja elintarvikealoilla erilaisissa tehtävissä mm. laatuun ja toimitusvarmuuteen liittyviä asioita hoitaen. Tarjan vahvuuksia ovat mm. laaja-alainen kemikaaliturvallisuusosaaminen sekä elintarvikesektorin laadunhallinta.
OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »