Mikä on turvallisuuskoordinaattorin toimenkuva?

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) määrittelee, että rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii rakennuttajalle määrätyistä turvallisuutta ja terveyttä koskevista velvoitteista.

Rakennushankkeeseen nimetyn turvallisuuskoordinaattorin tulee:

  • varmistaa hankkeen eri osapuolten välinen yhteistyö työturvallisuutta koskevissa asioissa
  • huolehtia, että hankkeeseen on laadittu turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet kirjallisina sekä että niiden täytäntöönpanoa seurataan ja asiakirjat pidetään ajan tasalla
  • huolehtia, että rakennushankkeen suunnittelijoille on rakennuttajan toimesta laadittu kirjallinen toimeksianto työturvallisuuden huomioon ottamisesta suunnittelussa
  • tehdä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa työturvallisuutta koskevassa toteutuksen suunnittelussa ja varmistaa, että päätoteuttaja on huolehtinut työturvallisuuteen liittyvistä velvoitteista
  • luoda menettelyt ja varmistaa, että työmaalla käytetään henkilötunnisteita
  • huolehtia, että rakennuskohteen ylläpitoon, huoltoon, kunnossapitoon ja korjaamiseen liittyvien töiden työturvallisuusohjeet on laadittu.

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on luonteeltaan huolehtimisvelvollisuutta, eikä hänen henkilökohtaisesti tarvitse itse laatia kaikkia asiakirjoja.

On erityisen tärkeää, että rakennuttaja nimeää turvallisuuskoordinaattorin jo hankkeen valmisteluvaiheessa, koska turvallisuuskoordinaattorin tehtävät painottuvat rakennuskohteen valmistelu- ja suunnitteluvaiheeseen.  

Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei muuta muiden toimijoiden vastuuta.

Rakentamisessa kullakin toimijalla, päätoteuttajalla, työnantajalla, rakennuttajalla ja suunnittelijalla säilyvät työturvallisuuslaissa ja rakennustyötä koskevassa asetuksessa säädetyt tehtävät ja vastuut.

SK Protect Oy vastaa tarvittaessa puolestasi turvallisuuskoordinaattorin velvoitteista niin pienissä kunnossapitotöissä kuin suurissa rakennushankkeissakin.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »