Räjähdyssuojaus

 

ATEX

Euroopan yhteisön ATEX (”Atmosphères Exblosibles”) nimityksellä tunnettujen direktiivien tarkoituksena on suojella räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleviä ihmisiä ja yhtenäistää jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuutta koskevia määräyksiä, sekä niissä käytettäville koneille ja laitteille asetettuja vaatimuksia.

 

Ex-tila

Räjähdysvaarallinen Ex-tila on huone, sen osa tai muu rajoitettu tila (myös ulkona), jossa ilman ja kaasun, höyryn, sumun tai pölyn muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos voi esiintyä.

 

Räjähdyssuojausasiakirja

 Räjähdyssuojausasiakirjaan kirjataan työpaikan syttyvien, räjähdysvaaran aiheuttavien nesteiden, kaasujen ja pölyjen tunnistaminen, riskinarviointi sekä toimenpiteet räjähdysten estämiseksi ja räjähdyksiltä suojautumiseksi. 

 

Tilaluokka

Räjähdysvaaralliset tilat jaetaan kolmeen luokkaan räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintymistiheyden mukaan, Luokka 0 (pöly 20) jatkuvasti pitkäaikaisesti tai usein, Luokka 1 (pöly 21)  normaalitoiminnassa satunnaisesti, Luokka 2 (pöly 22) normaalioloissa on epätodennäköistä tai se kestää vain lyhyen ajan.

 

Päästölähde

 Paikka, josta kaasua, nestettä, höyryä, sumua tai pölyä vapautuu tai pääsee ympäristöön siten, että räjähdyskelpoinen ilmaseos voi muodostua.


 

Kemikaaliturvallisuus

 

Kemikaaliluettelo

Kemikaaliluetteloon kerätään kaikki työpaikalla käytössä olevat kemikaalit. Kemikaaliluettelon tulee sisältää kemikaalista vähintään kemikaalin kauppanimet vaaraluokitukset erityistä vaaraa aiheuttavat ominaisuudet käyttöturvallisuustiedotteen päiväys.

 

REACH

REACH (lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tarkoittaa Euroopan unionin asetusta kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista. REACH-asetuksessa määritetään menettelyt aineiden ominaisuuksia ja vaaroja koskevan tiedon keräämiseen ja arviointiin.

 

Sisäinen pelastussuunnitelma 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 28 §:n mukaan laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien toiminnanharjoittajien on laadittava sisäinen pelastussuunnitelma. Sisäinen pelastussuunnitelma sisältää selvityksen tuotantolaitoksen alueella suoritettavista onnettomuuden torjuntaa koskevista 

 

Toimintaperiaateasiakirja

 Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (855/2012) mukaan toiminnanharjoittajan tulee selvittää toimintaperiaatteensa onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja koota ne asiakirjaksi (toimintaperiaateasiakirja), jos asetuksessa määritellyt vaarallisten kemikaalien määrät tuotantolaitoksessa ylittyvät.

 

Turvallisuusselvitys

Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (855/2012) mukaan toiminnanharjoittajan tulee tehdä turvallisuusselvitys ja toimittaa se Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), jos asetuksessa määritellyt vaarallisten kemikaalien määrät tuotantolaitoksessa ylittyvät. Turvallisuusselvityksessä toiminnanharjoittaja osoittaa, että se on ottanut käyttöön toimintaperiaatteet suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi, selvillä harjoittamaansa toimintaan liittyvistä suuronnettomuuksien mahdollisuuksista ja ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin onnettomuuksien välttämiseksi sekä seurausten vaikutusten rajoittamiseksi, ottanut huomioon riittävän turvallisuus- ja luotettavuustason suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa ja laatinut sisäisen pelastussuunnitelman ja toimittanut tiedot ulkoista pelastussuunnitelmaa sekä tuotantolaitosta ympäröivän maan käytön suunnittelua varten.

 

Dominovaikutus

Dominovaikutus eli onnettomuuden leviäminen on tapahtumien ketju, jossa edellisen onnettomuuden seuraukset  lisäävät seuraavia onnettomuuksia, johtaen suuronnettomuuteen. Domino-vaikutus syntyy, kun tuotantolaitoksessa sattuvan primäärisen onnettomuuden seurauksena toisessa lähellä olevassa tuotantolaitoksessa tapahtuu siitä johtuva onnettomuus.


 

Turvallisuusjohtaminen

 

ISO 14001

Ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardisarjan päästandardi, joka on laajasti käytössä maailmalla ympäristöasioiden hallinnan perustana.

 

ISO 9001

Kansainvälinen standardisarja organisaatioiden toiminnan johtamista laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen kannalta.

 

ISO 45001

Kansainvälinen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi ISO 45001. Standardi tarjoaa organisaatioille kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen sekä terveellisempien ja turvallisempien työolosuhteiden luomiseen.

(ISO 45001 korvaa laajasti käytetyn julkaisun OHSAS 18001. Organisaatioilla, joilla on akkreditoitu OHSAS 18001 -sertifikaatti, on maaliskuusta 2018 alkaen kolme vuotta aikaa muuttaa työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmänsä vastaamaan uutta ISO 45001:2018 -standardia.)

 

Vuosikello

Vuoden aikana tapahtuvien tehtävien ja toimintojen aikataulu, joka esitetään graafisessa muodossa.


 

Työsuojelu

 

Läheltä piti-ilmoitus

Ilmoitus joka, tehdään työnantajalle vaaratilanteesta, josta olisi voinut syntyä henkilö- tai materiaalivahinkoja. Työnantaja käsittelee ilmoituksen ja tekee tarvittavat välittömät toimenpiteet vaaran poistamiseksi sekä analysoi tiedon tarkemmin korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. 
Työturvallisuus laissa todetaan, että työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä työstä, työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta ja vaaratekijät. Työnantajan on selvitystyössään otettava huomioon esiintyneet tapaturmat ja vaaratilanteet. Järjestelmällinen ilmoitusten, niin vaaratilanteista kuin läheltäpiti tilanteista, tekeminen ja tutkiminen tukevat työsuojeluorganisaation toimintaa ja parantaa merkittävästi työympäristön turvallisuutta.

 

Riskienarviointi

Riskienarvioinnin tarkoitus on löytää työhön, työympäristöön sekä työolosuhteisiin sopivimmat ja tehokkaimmat toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi sekä vahinkojen minimoimiseksi. Tehokkaalla riskienarvioinnilla voidaan saada merkittäviä säästöjä yrityksen tapaturmista johtuvien sairauspoissaolojen kustannuksiin. Pitkällä tähtäimellä saadut hyödyt heijastuvat myös vakuutusmaksuihin.
Riskienarviointi käsittää mm. työssä esiintyvien vaarojen ja haittojen tunnistamisen, tunnistettujen vaarojen ja haittojen riskien suuruuden määrittelemisen, riskien merkittävyyden arvioinnin sekä toimenpide-ehdotukset riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.

 

Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö on työnantajan edustaja työpaikan työsuojelutoiminnassa.
Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Tässä tarkoituksessa työsuojelupäällikön tehtävänä on ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi. (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta §28)

 

Työsuojelun työpöytä

Työsuojelun työpöytä on PRO24 turvallisuuden hallintajärjestelmän työkalu jolla voidaan koota työsuojelun kannalta keskeisimmät dokumentit yhteen näkymään. Työsuojelupöytää voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen työsuojelusäännösten julkaisualustana. Työntekijät lukevat työpöytää ja sen dokumentteja, kuten työsuojelun toimintaohjelmaa tai yrityksen hygieniaohjeita kätevästi www-selaimella. Työpöytä toimii puhelimilla, tableteilla sekä tietokoneilla, tarvitset vain www-selaimen.


 

Paloturvallisuus

 

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on laadittava rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija.

 

Poistumisharjoitus

Poistumisharjoitus valmentaa kiinteistön käyttäjiä turvalliseen poistumiseen onnettomuus- ja uhkatilanteissa. Harjoitukseen osallistuneet ihmiset oppivat tehokkaan poistumisen merkityksen ja osaavat toimia oikein onnettomuustilanteessa.

 

Riskien arviointi

Riskien arviointi on osa pelastussuunnitelman laatimista, tavoitteena on löytää toimenpiteitä työympäristön tai kiinteistön turvallisuuden parantamiseksi, vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi ja vahinkokustannusten minimoimiseksi.

 

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma on pelastuslaissa tarkoitettua pelastussuunnitelmaa laajempi asiakirja ja käsittää kohteen kokonaisturvallisuuden suunnittelun. Turvallisuussuunnitelma on Sosiaali- ja terveydenhuollon johtoa ja turvallisuushenkilöstöä palveleva strateginen suunnitelma. Sitä täydentävät turvallisuusohjeet ja turvallisuuskansiot, jotka on tarkoitettu organisaation koko henkilöstöä varten. Turvallisuussuunnitelma perustuu riskien tunnistamiseen ja arviointiin.

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »