KEMIKAALITURVALLISUUS

Yrityksen pitää tuntea käyttämänsä kemikaalit ja niihin liittyvät terveys- ja ympäristövaarat. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksellä on oltava kemikaaliluettelo, joka perustuu toimittajilta saatuihin käyttöturvallisuustiedotteisiin.

Työnantajan on lisäksi huolehdittava kemikaalien turvallisesta varastoinnista ja käsittelystä. Suomessa on satoja laitoksia, jotka varastoivat ja käsittelevät vaarallisia kemikaaleja, ja joissa on varauduttava kemikaalionnettomuuksiin.

Dominoalueita Suomessa on 14. Dominovaikutus tarkoittaa onnettomuutta, jossa yhdessä laitoksessa tapahtuva onnettomuus saattaa laajeta lähistöllä oleviin laitoksiin.

Asiantuntijuus ja PRO24

Protect tarjoaa asiakkaille kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalveluita, joiden ansiosta yritys voi keskittyä ydinliiketoimintaansa Protectin hoitaessa vaatimusten ja lainsäädännön edellyttämät selvitykset ja suunnittelun. Ylläpidämme myös kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet.

Käytössämme on tehokkaat toimintamallit sekä PRO24-järjestelmän monipuoliset hyödyt. Palvelut toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti halutulla laajuudella.

Kemikaaliturvallisuuden palveluitamme ovat muun muassa:

 • kemikaaliluettelon laatiminen ja ylläpito
 • riskienarviointi sisältäen terveysriskit (mittaukset, altistumisen arvioinnit), ympäristöriskit (vuotojen hallinta, sammutusjätevesisuunnitelma) ja onnettomuudet
 • koulutus- ja neuvontapalvelut,
 • turvallisuusneuvonantajan palvelut
 • kemikaalien käytön laajuuteen liittyvät laskennat ja selvitykset niihin liittyvistä velvoitteista
 • sisäisten pelastussuunnitelmien laatiminen
 • turvallisuusselvitykset
 • kemikaali-ilmoitukset
 • Reach-asetuksen asiantuntemus

Kemikaaliluettelon laatiminen ja ylläpito

Protect selvittää asiakkaan käytössä olevat kemikaalit ja niiden käytön sekä varastointimäärät olemassa olevasta luettelosta tai erillisen tarkastuksen perusteella.

Kemikaalit ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) lisätään PRO24-järjestelmään. Tämän ansiosta tiedotteet ovat nopeasti ja ajantasaisina asiakkaan saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

PRO24-järjestelmän kemikaalivarastosta valitaan asiakkaan kemikaalit, ja ne liitetään halutulla tarkkuudella asiakkaan kiinteistöhierarkiaan. Kiinteistöhierarkia mahdollistaa eri laajuisten kemikaaliluetteloiden tulostamisen.

Kemikaalien aiheuttamien riskien arviointi

PRO24-kemikaalijärjestelmällä on mahdollista toteuttaa suuntaa antava terveysriskien arviointi käyttötapakohtaisesti. Tarkempaa selvitystä tarvittaessa kemikaalialtistus voidaan selvittää laskennallisesti tai Protectin asiantuntijoiden mittaamana.

Protect osallistuu tapauskohtaisesti palo-, räjähdys- (RSA) ja ympäristövaarojen arviointiin tarvittavalla laajuudella.

Koulutus- ja neuvontapalvelut

Protect järjestää asiakkaan tarpeiden mukaisia kemikaalikoulutuksia erilaisille kohderyhmille räätälöitynä. Sen lisäksi tarjoamme monipuolisesti neuvonta- ja asiantuntijapalveluita.

 

Sisäinen pelastussuunnitelma

Sisäinen pelastussuunnitelma laaditaan PRO24-järjestelmällä, ja se vastaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeistuksia (Tukes-ohje 8/2015) hyvästä sisäisestä pelastussuunnitelmasta.

Palvelu sisältää kohdekierroksen, riskien arvioinnin, toimenpide-ehdotukset sekä suunnitelman laatimisen.

Turvallisuusselvitys

Tukesin ohjeistuksia (Tukes-ohje 9/2015) vastaava turvallisuusselvitys laaditaan PRO24-järjestelmällä.

Turvallisuusselvityksessä toiminnanharjoittaja osoittaa

 • ottaneensa käyttöön toimintaperiaatteet suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi (Tukes-ohje 10/2015).
 • olevansa selvillä harjoittamaansa toimintaan liittyvistä suuronnettomuuksien mahdollisuuksista ja ryhtyneensä tarpeellisiin toimenpiteisiin onnettomuuksien välttämiseksi sekä seurausvaikutusten rajoittamiseksi.
 • huomioineensa riittävän turvallisuus- ja luotettavuustason suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä sekä kunnossapidossa.
 • laatineensa sisäisen pelastussuunnitelman ja toimittaneensa tiedot ulkoista pelastussuunnitelmaa sekä tuotantolaitosta ympäröivän alueen maankäytön suunnittelua varten.

Palveluun kuuluu:

 • kohdekierros
 • kuvaus tuotantolaitoksesta ja sen ympäristöstä
 • onnettomuusriskien ja seurausten tunnistaminen
 • esitykset keinoista onnettomuuksien ehkäisemiseksi
 • toimenpide-ehdotukset
 • esitys pelastustoimenpiteistä, joilla rajoitetaan onnettomuuksien seurauksia
 • tarvittaessa Protect avustaa myös turvallisuuden johtamisjärjestelmän laatimisessa

Kemikaali-ilmoitukset

Protect auttaa asiakasta pelastusviranomaiselle toimitettavan kemikaali-ilmoituksen laatimisessa tai laatii ilmoituksen asiakkaan puolesta.

 

Lisätietoja:
Pertti Salo, puh. 044 0665 916, etunimi.sukunimi@protect.fi

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »